0945.54.03.03
After Image - In-Image Carousel

After Image - In-Image Carousel

Quảng cáo xuất hiện bên dưới ảnh. Chỉ hiển thị ở những ảnh có min-width:550px và min-height: 350px
Specifications

Bao gồm 1 banner và tối đa 6 items
Kích thước banner:
+ HTML5: 800×100
+ Safe zone: 550×100
Item: bao gồm 1 ảnh & 1 tiêu đề
+ Ảnh : 300×300
+ Tiêu đề: tối đa 30 ký tự