0945.54.03.03
After Image - In-Image Carousel

After Image - In-Image Carousel

Mô tả: quảng cáo xuất hiện bên dưới ảnh. Chỉ hiển thị ở ảnh có min-width: 300px, min-height : 200px.
Specifications

Bao gồm 1 banner và tối đa 6 items
Kích thước banner:
+ HTML5: 460×70
+ Safe zone: 360×70
Item: bao gồm 1 ảnh & 1 tiêu đề
+ Ảnh : 300×300
+ Tiêu đề: tối đa 30 ký tự