0945.54.03.03
In-Image Native

In-Image Native

Quảng cáo xuất hiện bên dưới ảnh
Specifications
  • Bộ bannerBao gồm logo nhãn hàng, tên nhãn hàng. Hình ảnh, tiêu đề và mô tả sản phẩm
  • Thông tin nhãn hàngTên nhãn hàng (tối đa 10 ký tự). Logo nhãn hàng được chèn phía góc trái của hình ảnh sản phẩm.
  • Thông tin sản phẩmHình ảnh sản phẩm (300x300px). Tiêu đề (tối đa 30 ký tự), mô tả (tối đa 150 ký tự).
  • File size< 1MB