0945.54.03.03
Native Ads

Native Ads

Định dạng tiếp cận độc giả một cách tự nhiên, quảng cáo hòa nhập liền mạch trong trang, không làm gián đoạn trải nghiệm đọc giúp tăng tương tác cho banner.
Specifications
  • Kích thước ảnh420×280
  • File size< 1MB
  • Tiêu đềtối đa 75 ký tự bao gồm khoảng trắng