0945540303
3D Box
3D Box

3D Box

Quảng cáo gồm 6 mặt như hình xúc xắc, khi hiển thị sẽ xoay theo thứ tự banner được upload lên ( 1->6)
Specifications
  • Kích thước 300x250px
  • File size < 1MB
  • File type png/jpg