0945.54.03.03
In-Image Carousel

In-Image Carousel

Quảng cáo xuất hiện bên dưới ảnh
Specifications
  • Bộ bannerBao gồm 1 banner và tối đa 6 items
  • Kích thước bannerHTML5: 460×70. Safe zone: 360×70. Chiều cao background tối đa 35px. Hình sản phẩm cao tối đa 70px
  • Kích thước thiết kếHTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size< 1MB
  • ItemBao gồm 1 ảnh & 1 tiêu đề. Ảnh: 320×340px. Tiêu đề: tối đa 30 ký tự