0945540303
In-Image Carousel
In-Image Carousel

In-Image Carousel

Quảng cáo xuất hiện bên dưới ảnh
Specifications
  • Bộ banner Bao gồm 1 banner và tối đa 6 items
  • Kích thước banner HTML5: 460×70. Safe zone: 360×70. Chiều cao background tối đa 35px. Hình sản phẩm cao tối đa 70px
  • Kích thước thiết kế HTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị
  • File size < 1MB
  • Item Bao gồm 1 ảnh & 1 tiêu đề. Ảnh: 320×340px. Tiêu đề: tối đa 30 ký tự