0945.54.03.03
In-Image Carousel

In-Image Carousel

Quảng cáo xuất hiện bên dưới ảnh.
Specifications
  • Bộ bannerBao gồm 1 banner và tối đa 6 items
  • Kích thước bannerHTML5: 800×100. Safe zone: 550×100. Chiều cao background tối đa 50px. Hình sản phẩm cao tối đa 100px
  • Kích thước thiết kếHTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size< 1MB
  • ItemBao gồm 1 ảnh & 1 tiêu đề. Ảnh: 380×282. Tiêu đề: tối đa 30 ký tự