0945540303
In-Image Native
In-Image Native

In-Image Native

Quảng cáo xuất hiện bên dưới ảnh.
Specifications
  • Bộ banner Bao gồm logo nhãn hàng, tên nhãn hàng. Hình ảnh, tiêu đề và mô tả sản phẩm
  • Thông tin nhãn hàng Tên nhãn hàng (tối đa 10 ký tự). Logo nhãn hàng được chèn phía góc trái của hình ảnh sản phẩm.
  • Thông tin sản phẩm Hình ảnh sản phẩm (300x300px). Tiêu đề (tối đa 30 ký tự), mô tả (tối đa 200 ký tự)
  • File size < 1MB