0945540303
Masthead Standard
Masthead Standard

Masthead Standard

Quảng cáo xuất hiện đầu trang trên nền tảng mobile. Vị trí premium, branding tốt, thu hút sự quan tâm của người xem.
Specifications
  • Kích thước hiển thị 430x242px, safezone 360×200
  • Kích thước thiết kế HTML5 cần tối ưu cho hiển thị retina. Ảnh tĩnh cần x2 kích thước so với kích thước hiển thị.
  • File size < 1MB
  • File type HTML5, jpg