0945540303
Trang chủ » Native Ads eCom
Native Ads eCom

Native Ads eCom

Định dạng tiếp cận độc giả một cách tự nhiên, quảng cáo hòa nhập liền mạch trong trang, không làm gián đoạn trải nghiệm đọc giúp tăng tương tác cho banner. Layout phù hợp với sản phẩm chạy trên nền tảng thương mại điện tử.
Specifications
  • Kích thước ảnh 300×300
  • File size < 1MB
  • Tiêu đề tối đa 75 ký tự bao gồm khoảng trắng
  • Item tối thiếu 2 items, tối đa là 6 items kèm giá bán tương ứng, có thể setup 6 items cùng một lúc và dùng chung cho nhiều kích thước, lúc này hệ thống sẽ render theo thứ tự item đã được tạo