0945540303
Native Ads
Native Ads

Native Ads

Định dạng tiếp cận độc giả một cách tự nhiên, quảng cáo hòa nhập liền mạch trong trang, không làm gián đoạn trải nghiệm đọc giúp tăng tương tác cho banner.
Specifications
  • Kích thước ảnh 420×280
  • File size < 1MB
  • Tiêu đề tối đa 75 ký tự bao gồm khoảng trắng