0945540303
Trang chủ » Bumper ads
Bumper ads

Bumper ads

Quảng cáo instream dài dưới 6s xuất hiện trong video. Giúp hiển thị sản phẩm, dịch vụ một cách sống động trong thời gian ngắn.
Specifications
  • Kích thước 1280×720
  • File size < 15MB
  • File Format mp4