0945.54.03.03

Romano – In Page

Các chỉ số truyền thông

+ Nhãn hàng: Romano
+ Thời gian chạy: tháng 06/2022
+ Vị trí hiển thị: Under Article
+ Format: In Page
+ Nền tảng: Mobile