0945.54.03.03

The Jade Orchid (VIME FULLAND) – Masthead Standard

 

Các chỉ số truyền thông

+ Nhãn hàng: The Jade Orchid (VIME FULLAND)
+ Thời gian chạy: tháng 04/2022
+ Vị trí hiển thị: Home Top page
+ Format: Masthead Standard
+ Nền tảng: Mobile