0945540303
Trang chủ » Tin tức » Nắm bắt Tình hình Tài chính Doanh nghiệp với 6 Chỉ số Tài chính Quan trọng

Nắm bắt Tình hình Tài chính Doanh nghiệp với 6 Chỉ số Tài chính Quan trọng

 Nắm bắt Tình hình Tài chính Doanh nghiệp với 6 Chỉ số Tài chính Quan trọng

Chỉ số Thanh toán Ngắn hạn (Current Ratio)

 • Phản ánh khả năng trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.
 • Tính toán: Tổng tài sản ngắn hạn / Tổng nợ ngắn hạn.
 • Quá cao: Sử dụng vốn kém hiệu quả.
 • Trong vùng an toàn: 1 – 2.
 • Dưới 1: Khó trả nợ.

Vòng quay Hàng tồn kho (Inventory Turnover)

 Nắm bắt Tình hình Tài chính Doanh nghiệp với 6 Chỉ số Tài chính Quan trọng

 • Phản ánh tốc độ bán hàng và luân chuyển hàng tồn kho.
 • Tính toán: Doanh thu thuần / Hàng tồn kho bình quân.
 • Quá cao: Tồn kho quá ít, khó đáp ứng nhu cầu.
 • Trong vùng an toàn: Tùy thuộc vào ngành hàng.
 • Quá thấp: Hàng tồn kho ứ đọng.

Vòng quay Khoản phải thu (Receivable Turnover)

 Nắm bắt Tình hình Tài chính Doanh nghiệp với 6 Chỉ số Tài chính Quan trọng

 • Phản ánh tình trạng nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.
 • Tính toán: Doanh thu thuần / Khoản phải thu bình quân.
 • Quá cao: Thời gian thanh toán trễ thấp, ít rủi ro nợ xấu.
 • Trong vùng an toàn: Tùy thuộc vào ngành hàng.
 • Quá thấp: Ít hỗ trợ khách hàng về mặt thanh toán.

Chỉ số Nợ so với Vốn chủ sở hữu (Total Debt to Equity)

 Nắm bắt Tình hình Tài chính Doanh nghiệp với 6 Chỉ số Tài chính Quan trọng

 • Phản ánh mức độ vay nợ của doanh nghiệp.
 • Tính toán: Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu.
 • Quá cao: Ít vay nợ, ít lo lắng về nghĩa vụ trả nợ.
 • Trong vùng an toàn: Tùy thuộc vào ngành hàng và tình hình kinh doanh.
 • Quá thấp: Bỏ lỡ cơ hội phát triển và tăng lợi nhuận.

Tỷ suất Lợi nhuận Gộp (Gross Margin)

 Nắm bắt Tình hình Tài chính Doanh nghiệp với 6 Chỉ số Tài chính Quan trọng

 • Phản ánh lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.
 • Tính toán: Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần.
 • Quá cao: Ít phải chịu áp lực bán hàng.
 • Trong vùng an toàn: Tùy thuộc vào ngành hàng.
 • Quá thấp: Khó khăn trong việc trang trải chi phí kinh doanh.

Tỷ suất Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu (Return on Equity)

 • Phản ánh khả năng sinh lời từ vốn chủ sở hữu.
 • Tính toán: Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân.
 • Quá cao: Khả năng sinh lời cao, doanh nghiệp làm ăn hiệu quả.
 • Trong vùng an toàn: Tùy thuộc vào ngành hàng và mức độ vay nợ.
 • Quá thấp: Đầu tư kém hiệu quả.

Bằng cách theo dõi chặt chẽ những chỉ số này, doanh nghiệp có thể nắm bắt được tình hình tài chính của mình, đưa ra những quyết định sáng suốt và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Nguồn: brandsvietnam.com