0945540303
Trang chủ » Tin tức » Đo lường hiệu quả chiến dịch Digital Marketing

Đo lường hiệu quả chiến dịch Digital Marketing

 Đo lường hiệu quả chiến dịch Digital Marketing

Đo lường Reach trên Digital

Reach đánh giá mức độ tiếp cận của quảng cáo đến đối tượng mục tiêu. Để đo lường Reach, các nhà tiếp thị sử dụng công cụ Đo lường hành vi người dùng Internet (IAM) theo phương pháp Panel. Phần mềm theo dõi được cài đặt trên máy tính của tình nguyện viên, ghi lại dữ liệu duyệt web và thông tin về người xem. Khi quảng cáo được kích hoạt, mã theo dõi được gắn vào banner quảng cáo. Mã này lưu cookie vào trình duyệt, cho phép IAM ghi lại số lần xem quảng cáo và các thông tin về người xem.

Đo lường Resonance trên Digital

Resonance đánh giá tác động của quảng cáo đối với thái độ và hành vi của người tiêu dùng. Để đo lường Resonance, các nhà nghiên cứu thực hiện khảo sát với hai nhóm người: nhóm đã xem quảng cáo (nhóm tiếp xúc) và nhóm chưa xem quảng cáo (nhóm đối chứng). Những người tham gia được hỏi các câu hỏi về nhận thức, sở thích, cân nhắc, ý định mua và khuyến nghị thương hiệu. Sự khác biệt trong phản hồi giữa hai nhóm là chỉ số hiệu quả của quảng cáo, được gọi là Brand Lift.

Có hai phương pháp để thực hiện khảo sát Resonance:

  • Khảo sát trên trang web (Site Intercept): Quảng cáo được gắn thẻ theo dõi, thả cookie vào trình duyệt của người xem. Những người nhìn thấy quảng cáo được xác định là nhóm tiếp xúc, trong khi những người không nhìn thấy quảng cáo là nhóm đối chứng. Hệ thống ngẫu nhiên chọn người từ hai nhóm và hiển thị bảng câu hỏi khi họ rời khỏi trang web.
  • Phương pháp Panel: Công ty nghiên cứu xác định những người trong nhóm Panel đã xem quảng cáo bằng cookie. Bản câu hỏi được gửi qua email và sự khác biệt trong phản hồi giữa nhóm tiếp xúc và nhóm đối chứng là Đo lường hiệu quả chiến dịch Digital Marketing Brand Lift.

Đo lường Reaction trên Digital

Reaction đánh giá mức độ chuyển đổi của người xem quảng cáo thành khách hàng. Phần này được trình bày trong một bài viết riêng.

Mục tiêu của chiến dịch Digital Marketing

Chiến dịch Digital Marketing thường có một trong ba mục tiêu chính:

  • Tạo nhận thức (Awareness): Quảng cáo nhằm tăng cường nhận thức về thương hiệu.
  • rong>Tạo hình ảnh thương hiệu (Brand Image): Quảng cáo nhằm định hình hoặc củng cố hình ảnh thương hiệu mong muốn.
  • Tạo ý định mua (Purchase Intent): Quảng cáo nhằm thúc đẩy ý định mua sản phẩm hoặc dịch vụ.
Nguồn: brandsvietnam.com